O projektu

Základním cílem projektu je inovace výuky na VŠKE komplexního charakteru, a to prostřednictvím zavedení elearningové formy výuky a rozšíření výuky v cizích jazycích napříč ústavy, obory i jednotlivými ročníky. Dále je plánována realizace praxí a stáží studentů v zahraničí a stáže akademických pracovníků v zahraničí. Pro tyto účely je nezbytné zvýšit také jazykové kompetence a ICT gramotnost akademických a ostatních pracovníků. Jako velice přínosný hodnotíme také monitoring potřeb trhu práce pro studenty VSKE, který jim může výrazně usnadnit orientaci v nabídce praxí a stáží při studiu, v požadavcích budoucích zaměstnavatelů a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost.

Nejpodstatnější část projektu je tvorba e-learningových opor. Na VŠKE v současné době v presenční formě studia e-learningová forma není realizována. V kombinované formě studia již využíváme systému LMS Moodle, a to pro informační část výuky, k zpřístupnění učebních textů studentům a pro kontrolní část výuky (testy).

Připravované opory budou vytvořeny pro 16 předmětů a podpořeno bude min. 480 studentů. V 7 volitelných předmětech budou navíc do výuky zařazeny tematické přednášky v AJ, kde bude podpořeno min. 240 studentů.

Studenti si budou moci zvýšit své kompetence také v rámci praxí a stáží v zahraničí, které jsou připravovány pro 75 studentů.
Za účelem přenosu zkušeností dobré praxe a zvýšení odborné kvalifikace byly naplánovány také stáže v zahraničí pro akademické pracovníky VŠ, které absolvuje celkem 6 pracovníků. Rozšíření výuky v AJ a zapojení do mezinárodních praxí a stáží vyžaduje také zvýšení jazykových kompetencí pracovníků VŠ. V rámci interních jazykových kurzů bude podpořeno celkem 16 akademických pracovníků a 5 ostatních pracovníků VŠ. Stejný počet pracovníků bude proškolen v oblasti ICT. Znalosti v této oblasti jsou využitelné jak při přípravě výukových opor, tak při výuce nebo při přípravě příspěvků na odborné konference apod.